ผลการค้นหา : arit@ssru

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 2 พฤษภาคม 2567  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิ ...
2024-05-07 09:56:00
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีทำบุญ ประจำปี 2567
วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลัก ...
2024-05-07 09:59:18
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุม การดำเนินงาน “โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community)”
วันที่ 30 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ...
2024-05-01 10:35:34
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเสวนาวิชาการ “เทคโนโลยี 5G เพื่อศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมอุดมศึกษา”
วันที่ 28 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเท ...
2024-04-30 11:14:49
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ (Smart Camera)
วันที่ 24 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุ ...
2024-04-25 09:39:53
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรม "PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล"
วันที่ 23 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิร ...
2024-04-24 10:15:34
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการใช้งาน ระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Digital Learning Platform) สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
วันที่ 19 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย  อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต ...
2024-04-23 15:17:37
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าอบรมการใช้งาน อุปกรณ์เครือข่ายแบบมีสาย และไร้สาย (Aruba)
วันที่ 17 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธ ...
2024-04-22 09:38:49