ผลการค้นหา : arit@ssru

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยบริการ
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยบร ...
2022-06-11 14:09:13
ศูนย์วิทยบริการสัมภาษณ์และถ่ายทำวีดิทัศน์ โครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา เล่มที่ 13
 วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
2022-06-10 14:50:35
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษวันที่ 1 สิงหาคม 2561 สำ ...
2019-01-17 15:56:22
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สำนักวิทยบริการและ ...
2018-08-31 10:49:32
แจ้ง URL เว็บไซต์อาจารย์รูปแบบใหม่
แจ้ง URL เว็บไซต์อาจารย์รูปแบบใหม่ ...
2018-07-04 15:42:21
บรรยายพิเศษ การใช้สื่อ social media ในการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
บรรยายพิเศษ การใช้สื่อ social media ในการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวันที่ 25 พฤษภาคม 2561ผู้ช่วยศา ...
2018-05-28 10:36:42
การจัดทำสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book)
การจัดทำสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book)วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเท ...
2018-05-24 10:19:49
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 2/2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 2/2561วันที่ 4 เมษายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
2018-05-10 09:51:29
เทศกาลมหาสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้บริหาร 2561
เทศกาลมหาสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้บริหาร 2561วันที่ 5 เมษายน 2561ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ...
2018-05-10 09:51:16