หน้าหลัก > ข่าว > สื่อโสตทัศน์/วารสารใหม่ > ไอเดียบ้านสวนอยู่สบาย
ไอเดียบ้านสวนอยู่สบาย

admin admin2
11 เมษายน 2567 14:50:04

ฉัตรพล แก้ววิเศษ. (2567, กุมภาพันธ์), ไอเดียบ้านสวนอยู่สบาย : บ้านและสวน ปีที่ 78, ฉบับ 570 : 19-22


            นอกจากการจัดการสาธารณูปโภคให้ใช้ใน บ้านได้อย่างสะดวกแล้ว สิ่งที่ควรคํานึงเพิ่มเติม คือ ตัวบ้านที่ควรมีความสอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศที่ไม่เหมือนกับในเมือง โดยมีไอเดียการออกแบบบ้านสวนให้อยู่สบาย ดังนี้

            ช่องเปิดที่สามารถปรับการเปิด - ปิดได้ เพื่อให้ลมพัดผ่านได้อย่างทั่วถึงและลดความรุนแรงของลมพายุได้ในเวลาจําเป็น อย่างการทําผนังเป็น ระตูบานเฟี้ยมที่เปิดให้โล่งเหมือนใต้ถุนบ้าน แต่ปิดให้มิดชิดได้

            สร้างความเย็นสบายด้วยอ่างเก็บนํ้า ความชื้นในระดับที่ให้คนในบ้านรู้สึกหายใจคล่องและสบายตัว ควรขุดบ่อให้มีความลึกมากกว่า1 เมตรขึ้นไป เพื่อให้น้ำช่วยลดอุณหภูมิของลมที่พัดผ่านและนําความเย็นเข้าสู่ตัวบ้านสร้างความรู้สึกสบายตัวได้

            ชายคายื่นยาวทําหน้าที่ป้องกันแดด ออกแบบชายคายื่นยาวสร้างร่มเงาให้ผนังบ้านฝั่งที่ได้รับแดดมาก เช่น     ทิศใต้และทิศตะวันตก ซึ่งหากชายตายาวมากกว่า 1 เมตร ควรเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างเพื่อช่วยรับน้ำหนักด้วย       

            ออกแบบผังบ้านให้ลมผ่านได้ดี เช่น การวางผังเป็นเรือนหมู่ที่เชื่อมถึงกันด้วยชานบ้าน ทางเดินเชื่อมระหว่างเรือนนั้นจะเป็นช่องให้ลมผ่าน ทําให้ลมธรรมชาติสามารถเข้าถึงได้ทุกส่วนของบ้านช่วยในการระบายอากาศและความร้อน

          ออกแบบโครงสร้างบ้านให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ในตัว พื้นที่บริเวณกิ่งภายนอกของบ้าน เช่น เฉลียง ระเบียง ชาน ควรเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่เสียหายเมื่อโดนแดดฝน หรือประยุกต์โครงสร้างให้ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเดิมด้วยการทําชอบกันตกให้กว้างขึ้นเป็นม้านั่งที่แข็งแรง ไม่ต้องวิ่งเก็บในวันที่มีพายุ

            ยกใต้ถุนบ้าน ใต้ถุนเป็นพื้นที่ใช้สอยมากประโยชน์ที่ช่วยปกป้องอาหารได้ในเวลาเดียวกัน เพราะช่วยในการระบายอากาศในส่วนล่างของตัวบ้าน ระบาย ความชื้นที่ระเหยขึ้นมาจากหน้าดิน และในฤดูฝนที่มีน้ําหลาก การยกใต้ถุนจะเป็นการเปิดทางให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก

            Tips ปกป้องบ้านจากปลวกให้ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์เลี้ยง

             บ้านสวนที่มีการวางระบบกําจัดปลวกด้วยการฉีดจะสร้างสภาวะดินเป็นพิษเป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยง และพืชปนเปื้อนสารเคมี ดังนั้นแนะนําให้เลือกการกําจัดปลวกระบบเหยื่อ โดยปลวกจะนําเหยื่อไปที่รังเพื่อแจกจ่ายเป็นอาหารให้ตัวอื่น ๆ กินแล้วค่อยๆ ตายหมดทั้งรัง ระบบนี้มีข้อดีตรงที่ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินท่อใต้ดิน และไม่ทิ้งสารพิษตกค้างในโครงสร้างอาคารหรือในดิน