ปีงบประมาณ 2561


1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐(จริยพร บัวระพันธ์)
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐(อนงค์ มะลิวรรณ)
3. โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น(ธนฉัตร เอกฉัตร)
4. โครงการอบรมเรื่อง "ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2018"(สุธาสินี ยกระดับชั้น)
5. โครงการอบรมเรื่อง "ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2018"(สุรวิช สุนทรเสนีย์กุล)
6. โครงการอบรมเรื่อง "ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2018"(จรูญพันธ์ สหนาวิน)
7. โครงการอบรมเรื่อง "ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2018"(รุจิโรจน์ กังเจริญสัมพันธ์)
8. โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น(ชนิดา ชิราพฤกษ)
9. โครงการอบรมเรื่อง "ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2018"(พูลศิริ พรหมกูล)
10. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐(โสพิชญ์ สุขเจริญ)
11. โครงการอบรมเรื่อง "ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2018"(ธนชาติ นาที)
12. โครงการอบรมเรื่อง "ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2018"(นุชจรี เกตุสุวรรณ์)
13. โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น(หัตถยารักษ์ เอมศรีกุล)
14. โครงการอบรมเรื่อง "ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2018"(วราภรณ์ นราประเสริฐวงศ์)
15. โครงการอบรมเรื่อง "ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2018"(อัครเดช สินแต่ง)
16. โครงการอบรมเรื่อง "ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2018"(ณัฐ พลอยอ่อง)
17. โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น(สุณีพร ศรีฤทธิชัย)
18. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล หลักสูตร Microsoft Specialist วิชา Microsoft Powerpoint 2016(อโณทัย อรุณเรือง)
19. โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น(กฤษา อยู่พวง)
20. โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น(อริสรา สงเคราห์)
21. โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น(วารุณี เอกพันธ์)
22. โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น(สุริยา นิชาญ)
23. โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น(รัตนา โพธิ์โต)
24. เทคนิคการเขียนข่าวภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น(สุภาพร วงษา)
25. โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น(สุภาภรณ์ ใจสุข)
26. โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ(พีรพล แก้วอำไพ)
27. โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น(รัชนก ทองขาวขำ)
28. โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น(นิธิมา แก้วมณี)
29. โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น(อภิชาติ บูสะมัญ)
30. โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น(วีรวรรณ ศรีสวัสดิ์)
31. โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น(กฤษฎีกา แก้วกรอง)
32. โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น(จุฑารัตน์ โสธรจิตต์)
33. โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ(รักชนก รัตนะ)
34. โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น(ณัชชญา ลีเกษม)
35. โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น(อรทัย ลีใส)
36. ๒ องค์ความรู้สู่การปฏิบัติ : การเขียนหนังสือราชการและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐(ชนะกานต์ พงศาสนองกุล)
37. โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น(สิริพร ป้อมจัตุรัส)
38. โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น(ธเนต มะนิก)
39. "ยุคบิ๊กดาทา : ห้องสมุดต้องปรับตัวหรือไม่อย่างไร"(จุฑารัตน์ โสธรจิตร)
40. ยุคบิ๊กดาต้าห้องสมุดต้องปรับตัวหรือไม่อย่างไร(นิธิมา แก้วมณี)
41. การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑(ครั้งที่ ๑)(พีรพล แก้วอำไพ)
42. โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ยุค Big Data ห้องสมุดต้องปรับตัวหรือไม่? อย่างไร?(สุภาภรณ์ ใจสุข)
43. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับวิทยานิพนธ์และการทำวัจัย R2R(ศิริภรณ์ โกมลสิงห์)
44. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับวิทยานิพนธ์และการทำวัจัย R2R(อริสรา สงเคราะห์)
45. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับวิทยานิพนธ์และการทำวัจัย R2R(สุริยา นิชาญ)
46. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับวิทยานิพนธ์และการทำวัจัย R2R(ชนิดา ชิราพฤกษ)
47. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA(ณัชชญา ลีเกษม)
48. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับวิทยานิพนธ์และการทำวัจัย R2R(สุณีพร ศรีฤทธิชัย)
49. การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณารุกรม(UC Level)(สุภาพร วงษา)
50. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับวิทยานิพนธ์และการทำวัจัย R2R(จุฑารัตน์ โสธรจิตต์)
51. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับวิทยานิพนธ์และการทำวัจัย R2R(วีรวรรณ ศรีสวัสดิ์)
52. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับวิทยานิพนธ์และการทำวัจัย R2R(อภิชาติ บูสะมัญ)
53. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สาหรับวิทยานิพนธ์และการทาวิจัย R๒R(น้อย อรุณศรี)
54. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สาหรับวิทยานิพนธ์และการทาวิจัย R๒R(อรทัย ลีใส)
55. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สาหรับวิทยานิพนธ์และการทาวิจัย R๒R(รัตนา โพธิ์โต)
56. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรมหาวิทยาลัย(สุริยา นิชาญ)
57. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สาหรับวิทยานิพนธ์และการทาวิจัย R๒R(ธเนต มะนิก)
58. ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล(จุฑารัตน์ โสธรจิตต์)
59. ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล(วีรวรรณ ศรีสวัสดิ์)
60. ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล(สุภาพร วงษา)
61. ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล(พีรพล แก้วอำไพ)
62. การรอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับวิทยานิพนธ์และการทำ วิจัย R๒R(พีรพล แก้วอำไพ)
63. ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล(กฤษณา อยู่พวง)
64. ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล(วารุณี เอกพันธ์)
65. ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล(สุภาภรณ์ ใจสุข)
66. ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล(สมใจ อิทรวารี)
67. ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล(ณัชชญา ลีเกษม)
68. ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล(ศิริภรณ์ โกมลสิงห์)
69. ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล(อริสรา สงเคราะห์)
70. ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล(น้อย อรุณศรี)
71. ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล(สุริบา นิชาญ)
72. ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล(อรทัย ลีใส)
73. ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล(นิธิมา แก้วมณี)
74. ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล(นิคม อรุณฉาย)
75. ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล(อภิชาติ บูสะมัญ)
76. พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(โสพิชญ์ สุขเจริญ)
77. พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ชนิดา ชิราพฤกษ์)
78. พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(นุชจรี เกตุสุวรรณ์)
79. พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ธนชาติ นาที)
80. พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(อัครเดช สินแต่ง)
81. พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(พูลศิริ พรหมกูล)
82. พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(หัตถยารักษ์ เอมศรีกุล)
83. พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(นิธิมา แก้วมณี)
84. พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ(สุภาภรณ์ ใจสุข)
85. พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ลลิสา สหนาวิน)
86. การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๓๗(37 WUNCA)(ลลิสา สหนาวิน)
87. พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(อโณทัย อรุณเรือง)
88. การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๓๗(37 WUNCA)(อโณทัย อรุณเรือง)
89. พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ณัฐ พลอยอ่อง)
90. พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(วราภรณ์ นราประเสริฐวงศ์)
91. พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(จรูญพันธ์ สหนาวิน)
92. พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(สุธาสินี ยกระดับชั้น)
93. สัมมนาทางวิชาการเรื่องห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล(รักชนก รัตนะ)
94. ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล(รัชนก ทองขาวขำ)
95. ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล(สิริพร ป้อมจัตุรัส)