หน้าหลัก > ประกาศ > สำนักฯ
สำนักฯ

แผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567
แผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 Download เอกสาร ...
21 ธันวาคม 2566 15:41:10
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดต่ั้งและบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดต่ั้งและบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน- อ่านรายละเอียด ...
21 ธันวาคม 2566 15:36:44
แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2562อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
21 ธันวาคม 2566 15:36:44
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2565-2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563แผนกลยุทธ์ทางการเงินแผ ...
21 ธันวาคม 2566 15:36:44
คู่มือการใช้งาน ระบบสารสนเทศ
คู่มือการใช้งาน ระบบสารสนเทศhttp://ebook.ssru.ac.th/book/arit ...
21 ธันวาคม 2566 15:36:44
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุ ...
21 ธันวาคม 2566 15:36:44
รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนประจำปี 2561 (สำนัก)
รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนประจำปี 2561 (สำนัก)รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนประจำปี 2561 (สำ ...
21 ธันวาคม 2566 15:36:44
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตลักษณ์ (IDENTITY)เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ(Professi ...
21 ธันวาคม 2566 15:36:44
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ 5 ปี
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ 5 ปีDownload here ...
21 ธันวาคม 2566 15:37:44
ประกาศย้อนหลัง