หน้าหลัก > ประกาศ > สำนักฯ > อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

SSRU ADMIN
2018-08-31 10:25:22


อัตลักษณ์ (IDENTITY)

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ

(Professional practitioners, academic excellence, intelligent communicators, and strategic thinkers with public awareness)

.......................................................

เอกลักษณ์ (UNIQUENESS)

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

(Focus on royal traditions, knowledge cultivation, ethical enhancement, as an international learning organization)#ssru #library #arit #ssrulibrary