หน้าหลัก > ประกาศ > ศูนย์ IT > รวมการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รวมการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

SSRU ADMIN
21 ธันวาคม 2566 15:36:44

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเตรียมการรองรับการใช้งานการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใช้สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it

Moodle

- การส่งการบ้านออนไลน์ -

- การทำแบบทดสอบออนไลน์ -

- การนำนักศึกษาเข้าระบบ -

-คู่มือการจัดการ Course-management-
-คู่มือการจัดการ front-page-

it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it

SSRU Academic Search

- คู่มือการใช้งาน -


it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it

Google Hangouts Meet

- คู่มือการใช้งาน -

- วิธีการแสดงผลการสนทนาแบบ Grid -


it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it

Facebook live Group

- คู่มือการใช้งาน -


it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it

Zoom Clound Meeting

- คู่มือการใช้งาน -


it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it

Microsoft Teams

- คู่มือการใช้งาน -


it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it

อื่นๆ

- คู่มือการสร้างข้อสอบออนไลน์ ด้วยGoogle Form -