หน้าหลัก > กิจกรรม

บรรยายเรื่องการใช้งานระบบ Academic Research
บรรยายเรื่องการใช้งานระบบ Academic Research ให้กับคณาจารย์ในสังกัดศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม  ใ ...
1 ก.ย. 60
ศูนย์ศาลายา
นายกสภามหาวิทยาลัยเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายกสภามหาวิทยาลัยเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
5 ก.ย. 60
อาคารห้องสมุดสวนสุนันทา
ราชภัฏยะลา เข้าศึกษาดุงานด้านการบริหารจัดการเว็บไซต์และเทคโนโลยี
มรภ.ยะลา  ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ  เข้าศึกษาดุงานด้านการบริหารจัดการเว็ ...
7 ก.ย. 60
ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิท ...
12 ธ.ค. 60
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรม “ชวนคู่หู มาเป็น GURU ห้องสมุด”
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันชิงความเป็นเลิศ ห้องสมุดใคร รู้จริง? ในกิจกรรม “ชวนคู่หู มาเป็ ...
28 มี.ค. 61
ศูนย์วิทยบริการ อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2561
เอกสารประชุม ...
4 เม.ย. 61
อาคาร 31ชั้น 2
การประชุมคณะกรรมการประจำ ครั้งที่ 1/25561
เอกสารประชุม ...
9 เม.ย. 61
อาคาร 31 ชั้น 2
โครงการประกวดอาภรณ์งามตามกรุงรัตนโกสินทร์
ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชันความคิดสร้างสรรค์โครงการประกวดอาภรณ์งามตามกรุงรั ...
10 เม.ย. 61
ศูนย์วิทยบริการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2561
16 พ.ค. 61
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมปัจจุบัน