หน้าหลัก > กิจกรรม > ประชุม > คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เข้าศึกษาดูงาน
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เข้าศึกษาดูงาน

SSRU ADMIN
23 ส.ค. 61 - 23 ส.ค. 71
ssru

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจาก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นำโดย นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ได้เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารการจัดการสารสนเทศของสำนักฯ    และระบบงานทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ