หน้าหลัก > กิจกรรม > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

SSRU ADMIN
5 ต.ค. 64 - 5 ต.ค. 68
ออนไลน์

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet