หน้าหลัก > กิจกรรม > อบรม > โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล
โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล

SSRU ADMIN
14 มิ.ย. 61 - 15 มิ.ย. 61
ศูนย์วิทยบริการ

โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล