หน้าหลัก > กิจกรรม > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

SSRU ADMIN
12 ธ.ค. 60
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม Conference ๒ ศูนย์วิทยบริการ อาคาร ๓๓ ชั้น ๔ นั้น

     เนื่องจากวันดังกล่าวคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บางคนติดราชการที่จังหวัดระนองไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเลื่อนการประชุมดังกล่าว ไปเป็นวันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ส่วนเวลาและสถานที่ยังคงเดิม