หน้าหลัก > กิจกรรม > อบรม > บรรยายเรื่องการใช้งานระบบ Academic Research
บรรยายเรื่องการใช้งานระบบ Academic Research

SSRU ADMIN
1 ก.ย. 60
ศูนย์ศาลายา

บรรยายเรื่องการใช้งานระบบ Academic Research ให้กับคณาจารย์ในสังกัดศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม  นวันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 208  อาคาร ๑  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม