หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดงาน Teachnomart 2021 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจำปี 2564 “STI For New Normal”
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดงาน Teachnomart 2021 งานเทคโนโลยีแ ...
27 กันยายน 2564 15:57:48
ศูนย์วิทยบริการ ถ่ายวีดิทัศน์เรื่องราวประวัติของสวนสุนันทา เพื่อเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา
วันที่ 20 กันยายน 2564 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอ ...
20 กันยายน 2564 14:51:43
ศูนย์วิทยบริการ ประชุมเพื่อวางแผนและติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิทยบริการ ผ่านระบบ google meet
วันที่ 6 กันยายน 2564 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเพื่อวางแผนและติดตาม ...
06 กันยายน 2564 17:32:47
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ ...
30 สิงหาคม 2564 12:57:18
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมหารือคำอธิบายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมหารือคำอธิบายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ...
23 สิงหาคม 2564 16:07:46
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ...
13 สิงหาคม 2564 15:48:42
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร ...
09 สิงหาคม 2564 17:25:03
ศูนย์วิทยบริการ สัมภาษณ์และถ่ายทำวีดีทัศน์ โครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) : หนังสือมีชีวิตเล่มที่ 10 ของสวนสุนันทา
ศูนย์วิทยบริการ สัมภาษณ์และถ่ายทำวีดีทัศน์ โครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) : หนังสือมีชีวิตเล่ ...
05 สิงหาคม 2564 13:09:42
ข่าวปัจจุบัน