หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรม Academic Search Engine
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรม Academic Search Engineวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ทางสำนักวิทย ...
24 สิงหาคม 2560 11:25:48
ประกาศอบรม ict
...
24 สิงหาคม 2560 11:39:08
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุม
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุม การจัดทำแผนปฏิบัติกา ...
21 สิงหาคม 2560 13:23:18
ให้นักศึกษาทุกคนที่เข้าสอบ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น (ICT) ทำแบบสอบถาม
แบบสำรวจพฤติกรรมการรับรู้ ข่าวสาร กิจกรรม จากการเข้าใช้งาน facebook fan page สำนักวิทยบริการและเทคโน ...
21 สิงหาคม 2560 13:18:36
ฑฎฆ็ธฑฆ๋็ธฑฏ๋ํฑฏษฏธํษ
ewagraegreasghhreahgrasgresgbsrdtgreahgrdshgerah ...
10 กรกฏาคม 2566 14:09:32
ข่าวปัจจุบัน