ผลการค้นหา : ประชุม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุม ประชุมการขอตั้งประมาณประจำปีงบประมาณ 2568
วันที่ 12 มิถุนายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย  รองศาสตราจารย ...
2024-06-13 09:49:52
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2567
วันที่ 13 มิถุนายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลั ...
2024-06-13 16:36:36
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากร ประจำเดือน พฤษภาคม
วันที่ 6 มิถุนายน 2567  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จั ...
2024-06-08 16:34:56
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุม การแนะแนวเตรียมความพร้อม การอบรมหลักสูตร Digital Literacy
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด ...
2024-06-08 16:39:25
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีทำบุญเปิดที่ทำการสำนักบริการวิชาการ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนก ...
2024-05-24 10:33:46
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2567
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ...
2024-05-20 11:17:39
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมชี้แจงหลักสูตร Digital literacy
วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิ ...
2024-05-15 10:40:21
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมทดสอบการใช้งานระบบ การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Digital Learning Platform) ครั้งที่ 3
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ...
2024-05-15 11:10:18