ผลการค้นหา : สัมมนา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมสัมมนาทบทวนแผน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เก ...
2023-05-24 16:20:54
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ...
2022-12-02 09:39:02
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
วันที่ 26 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโล ...
2022-09-27 09:24:49
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทยวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ...
2018-05-10 10:03:57