ผลการค้นหา : อบรม

รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ พร้อมด้วย ...
2024-02-09 21:33:31
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง canva for presentation
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2023-10-10 12:05:09
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการทดสอบระบบทะเบียนทรัพย์สินถาวร ครั้งที่1 ร่วมกับ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุ ...
2023-07-26 10:27:28