ผลการค้นหา : โครงการ

คณะกรรมการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล เข้าตรวจประเมิน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 13 ธันวาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นางสิริพร ป้อมจัตุรัส หัวหน้าสำนักง ...
2023-12-14 10:31:20
กองพัฒนานักศึกษามอบอุปกรณ์กีฬาปลูกฝังเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
วันที่ 19 ตุลาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา โดย ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบ ...
2023-10-24 11:55:06
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าสำรวจห้องเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการจัดทำห้องเรียนผสมผสาน (Hybrid Learning Classroom)
วันที่ 22 กันยายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิร ...
2023-09-25 16:26:14
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมสัมมนาทบทวนแผน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เก ...
2023-05-24 16:20:54