ผลการค้นหา : arit@ssru

รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ เข้าร่วมประชุม “CIO Education Forum hosted by Google and The S Curve”
วันที่ 22 สิงหาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ ...
2022-08-23 10:04:32
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Moodle Version 3.11.1 ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ
วันที่ 16 สิงหาคม 2565  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเ ...
2022-08-17 09:32:00
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยบริการ
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุ ...
2022-08-17 09:35:12
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะทำงานจัดทำวารสาร วิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะทำงานจัดทำวารสาร วิทยส ...
2022-08-17 16:10:28
ศูนย์วิทยบริการ ใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าถ ...
2022-08-16 09:19:51
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโล ...
2022-08-11 14:36:50