ผลการค้นหา : ssru

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าสัมภาษณ์กองบริหารงานบุคคลเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดทำกระบวนการ PDPA
วันที่ 19 กันยายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบ ...
2023-09-22 09:30:50
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าสัมภาษณ์กองพัฒนานักศึกษาเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดทำกระบวนการ PDPA
วันที่ 20 กันยายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นายจรูญพันธ์ สหนาวิน นักวิชาการคอมพ ...
2023-09-22 09:37:54
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าสำรวจห้องเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการจัดทำห้องเรียนผสมผสาน (Hybrid Learning Classroom)
วันที่ 20 กันยายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เก ...
2023-09-22 09:41:10
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าสำรวจห้องเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการจัดทำห้องเรียนผสมผสาน (Hybrid Learning Classroom)
วันที่ 21 กันยายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิร ...
2023-09-22 09:44:16
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จ.สมุทรสาคร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จ.สมุทรสาคร  ...
2023-09-22 13:55:37
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม CPH Ambassador 2023 และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผู้เข้าประกวด CPH Ambassador 2023
วันที่ 11 กันยายน 2566 (EP3/3)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร ...
2023-09-13 11:04:39