ผลการค้นหา : training

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุม “การจัดทำระบบทดสอบความรู้ความเข้าใจดิจิทัล”
วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2566  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ...
2023-03-03 10:16:23
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการยืนยัน การวิเคราะห์และออกแบบ “ระบบลงทะเบียนกิจกรรม โครงการอบรม และลงทะเบียนสอบออนไลน์ (Event)”
วันที่ 2 มีนาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉา ...
2023-03-03 10:32:19
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับกองนโยบายและแผน ทดสอบระบบติดตาม และประเมินผลงาน / โครงการ (AE) สำหรับ ERP Web Application
วันที่ 3 มีนาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลัก ...
2023-03-04 00:01:16
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจในศตวรรษที่ 21”
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประก ...
2023-02-23 17:12:18
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุม “ระบบคลังหน่วยกิต Credit Bank ของกองบริการการศึกษา”
 วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2566  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่ว ...
2023-02-19 12:52:33
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุม “ระบบคลังหน่วยกิต Credit Bank ของกองบริการการศึกษา”
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิ ...
2023-02-16 17:48:31
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการทดสอบระบบลูกหนี้ (AV) เพื่อพัฒนาระบบให้เป็นรูปแบบ ERP Web Application
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เก ...
2023-02-09 20:57:44