ผลการค้นหา : training

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการทดสอบ “ระบบต้นทุนรายกิจกรรม (CT)” ร่วมกับ กองคลัง และกองนโยบายและแผน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ...
2023-05-26 18:59:31
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการทดสอบ “ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง (AV) สำหรับ ERP Web Application” ร่วมกับ กองคลัง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ...
2023-05-24 16:23:28
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุม การยืนยันการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ครั้งที่ 1 สำหรับระบบงานทะเบียน
วันที่ 31 มีนาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉ ...
2023-04-02 11:10:47
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ “ทดสอบระบบเจ้าหนี้ (AP) สำหรับ ERP Web Application ร่วมกับกองคลัง”
วันที่ 8 มีนาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉา ...
2023-03-09 11:33:26
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุม “ทดสอบระบบวางแผนงาน/โครงการ (PC) และระบบวางแผนงบประมาณ (PL) ของกองนโยบายและแผน”
วันที่ 1 มีนาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉา ...
2023-03-07 12:01:05
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุม “การจัดทำระบบทดสอบความรู้ความเข้าใจดิจิทัล”
วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2566  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ...
2023-03-03 10:16:23