ผลการค้นหา : training

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม ระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank)
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ...
2023-02-09 21:04:03
รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ บรรยายในโครงการ "ใช้ภาพพูดแทนด้วย Canva "
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ พร้อมด้วย นา ...
2022-12-16 13:33:37
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับกองนโยบายและแผน อบรม เชิงปฏิบัติการระบบ Smart Student
วันที่ 28 กันยายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับกองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติก ...
2022-09-28 15:57:23
การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับผลงานวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อตำแหน่งที่สูงขึ้น
โครงการบริการวิชาการ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การอ้างอิงและการ ...
2019-12-19 16:27:46
อบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
2019-12-19 16:45:34
อบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
       วันที่ 13 ธันวาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ ...
2019-12-18 15:27:39