หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานแถลงข่าว : อุดมศึกษาไทย สู่มิติใหม่ไปกับ Digital Transcript
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานแถลงข่าว : อุดมศึกษาไทย สู่มิติใหม่ไปกับ Digital Transcript

admin tong
01 ธันวาคม 2564 16:57:44


วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าว : อุดมศึกษาไทย สู่มิติใหม่ไปกับ Digital Transcript ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการ DGA ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์  และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัส (องค์การมหาชน) สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ร่วมดําเนินการผลักดันระบบจัดหา เอกสารสําคัญทางการศึกษาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา รวมทั้งอํานวยความสะดวกแก่หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนที่จําเป็นต้องใช้เอกสาร Transcript ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับสมัครบุคลากร การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ zoom meeting