หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ITA ครั้งที่ 1/2564
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ITA ครั้งที่ 1/2564

SSRU ADMIN
2021-02-02 18:15:20

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ITA ครั้งที่ 1/2564

     วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้  นางสิริพร ป้อมจัตุรัส รักษาการหัวหน้าสำนักงานสำนักฯ นายอัครเดช สินแต่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ITA ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5