หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรม การป้องกันภัยคุกคามด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรม การป้องกันภัยคุกคามด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

SSRU ADMIN
2021-03-02 15:43:56

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรม การป้องกันภัยคุกคามด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

       วันที่ 2 มีนาคม 2564  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม “การป้องกันภัยคุกคามด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)”  พร้อมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต และนักวิชาการคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก คุณยงเกียรติ สนเทศอดิศัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท CompTIA Security+ เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยในการอบรมในครั้งนี้ ทางวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในยุโรป (GDPR) – กฎหมายสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ผ่านทางระบบ Google meet รวมไปถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ training Room 1