หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าตรวจเยี่ยมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าตรวจเยี่ยมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

admin tong
03 พฤศจิกายน 2566 14:38:50


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้   และบุคลากร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในการเยี่ยมชม การดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย” และศูนย์วิทยบริการ ในส่วนงานบริการห้องคอมพิวเตอร์ หอจดหมายเหตุ ห้องบริการสื่อมัลติมีเดีย