หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัล ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัล ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

SSRU ADMIN
2021-02-04 18:11:51

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัล ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

       วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัล ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ในรูปแบบ VDO Conference ผ่าน ZOOM Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ