หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

admin tong
04 สิงหาคม 2565 16:49:03


วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) เรื่อง“การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 41” (41nd WUNCA) และ “PDPA กฎหมายคุมครองข้อมูลสวนบุคคล” โดยมีผูแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง BA404 ชั้น 4 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล