หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม “การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ เนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม “การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ เนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

admin tong
04 ธันวาคม 2566 15:29:20


นที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากร เข้าร่วมประชุม “การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ เนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ในหัวข้อ “แนวทางการเขียนโครงร่างองค์กร Organizational Profile: OP” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม พร้อมด้วย รองอธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย จากหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบ  On-site และ Online ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย