หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม “การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ เนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม “การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ เนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

admin tong
04 ธันวาคม 2566 15:42:25


วันที่ 1 ธันวาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม “การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ เนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ในหัวข้อ "เรียนรู้เกณฑ์ EdPEx จากทฤษฎีสู่การนำไปปฏิบัติ” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สมภพประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการอบรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุม ในรูปแบบ On-site และ Online ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย