หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมการหารือแนวทาง ในการออกแบบห้องสมุดในมิติใหม่ โดยมีคุณทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำ สถาปนิกชนะการประกวดออกแบบห้องสมุด ระดับโลก
อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมการหารือแนวทาง ในการออกแบบห้องสมุดในมิติใหม่ โดยมีคุณทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำ สถาปนิกชนะการประกวดออกแบบห้องสมุด ระดับโลก

SSRU ADMIN
2021-02-05 17:46:58

อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมการหารือแนวทาง ในการออกแบบห้องสมุดในมิติใหม่ โดยมีคุณทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำ สถาปนิกชนะการประกวดออกแบบห้องสมุด ระดับโลก

       วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้  นางสิริพร ป้อมจัตุรัส รักษาการหัวหน้าสำนักงานสำนักฯ ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในรับฟังการบรรยายโครงการ SSRU Digital Library โดย คุณทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำ สถาปนิกชนะการประกวดออกแบบห้องสมุด ระดับโลก (ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และร่วมให้แนวทางในการออกแบบปรับปรุงห้องสมุดในมิติใหม่ ในรูปแบบ VDO Conference-ผ่าน ZOOM Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ