หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรม "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรม "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

SSRU ADMIN
2021-03-09 11:11:14

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรม "สวนสุนันทา  พัสตราภรณ์"

       วันที่ 5 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในกิจกรรม "สวนสุนันทา  พัสตราภรณ์" ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรและเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย


อัครเดช สินแต่ง