หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > สาขาชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแขนงวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติการ
สาขาชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแขนงวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติการ

admin tong
2021-11-08 10:17:53

สาขาชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแขนงวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติการในระหว่างวันที่ 3,9และ 10 ตุลาคม 2564 ณ. ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา