หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)

admin tong
2021-11-08 10:21:27

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)

วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2-3 อาคาร 31 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี นายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากรการอบรม มีคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสนใจเข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน สำหรับการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) รวมถึงขั้นตอนการส่งข้อมูลชุดโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้อย่างถูกต้อง