หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ประชุมหารือเชิงนโยบาย เรื่องบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ประชุมหารือเชิงนโยบาย เรื่องบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศ

SSRU ADMIN
2021-02-01 14:18:36

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ประชุมหารือเชิงนโยบาย เรื่องบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศ

       วันที่ 6 มกราคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ในการเข้าร่วมประชุมหารือเชิงนโยบาย เรื่องบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุม ผ่าน  Zoom Meeting พร้อมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ