หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2563
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2563

admin tong
2021-10-07 10:17:46

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีการศึกษา 2563 โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google meet