หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

admin tong
2021-10-07 10:22:17

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การสัมภาษณ์และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย รองศาสตราจารย์ กมลพรรณ นามวงศ์พรหม รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google meet