หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสัมภาษณ์ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสัมภาษณ์ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

admin tong
2021-10-07 10:27:03

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิธิมา แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง นางชนิดา ชิราพฤกษ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ ให้การสัมภาษณ์และนำเสนอผลงานต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google meet