หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับทุน ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับทุน ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

SSRU ADMIN
2021-10-07 19:09:48


วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1 โดยทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในครั้งนี้ด้วย ในชื่อ “โครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย” โดยเป็นการประชุมผ่าน Microsoft teams