หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพด้วยวาจา จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพด้วยวาจา จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

SSRU ADMIN
2021-10-07 19:30:17


วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร. พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพด้วยวาจา จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมชี้แจงให้รับทราบถึงจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet