หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > GE ประชุมแนวทางการจัดการเรียนรู้ หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปด้วยคอร์สระดับโลก Coursera คอร์สระดับโลก
GE ประชุมแนวทางการจัดการเรียนรู้ หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปด้วยคอร์สระดับโลก Coursera คอร์สระดับโลก

admin tong
2022-02-08 10:08:05GE ประชุมแนวทางการจัดการเรียนรู้ หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปด้วยคอร์สระดับโลก Coursera คอร์สระดับโลก


     วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 - 12.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้อำนวยสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐภัทร  แก้วรัตนภัทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ และ อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ Coursera เพื่อส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษาด้วยคอร์สออนไลน์ที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ มากกว่า 8,718 คอร์ส