หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับการใช้งานระบบประเมินตนเอง เพือจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของไทย (Reinventing University)
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับการใช้งานระบบประเมินตนเอง เพือจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของไทย (Reinventing University)

SSRU ADMIN
2021-02-09 15:18:21

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับการใช้งานระบบประเมินตนเองเพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของไทย (Reinventing University)

       วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับการใช้งานระบบประเมินตนเอง เพือจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของไทย (Reinventing University)โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ