หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม SSRU Open Online 2021
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม SSRU Open Online 2021

SSRU ADMIN
2021-03-09 16:02:08

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม SSRU Open House Online 2021

       วันที่ 9 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักฯ เข้าร่วมประชุม SSRU Open House Online 2021 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ของแต่ละคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31