หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายและการปรับปรุงเว็บไซต์
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายและการปรับปรุงเว็บไซต์

admin admin2
2018-10-10 16:27:47


วันที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายและการปรับปรุงเว็บไซต์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์  รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และตัวแทนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวาระแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ได้แก่ พิจารณาแผนการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 2562 การพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย (หน่วยงาน) แนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training Room1 อาคาร 31 ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ