หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Digital Transcript : กระบวนการจัดทำ Digital Transcript (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Digital Transcript : กระบวนการจัดทำ Digital Transcript (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

SSRU ADMIN
2021-06-10 12:40:44


วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ อภิรักษ์ ธิตินฤมิตรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Digital Transcript : กระบวนการจัดทำ Digital Transcript (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) สำนักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และคณะทำงานกำหนดมาตรฐานการจัดทำเอกสาร สำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดโครงการและมอบนโยบาย ผ่านโปรแกรม Zoom