หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง canva for presentation
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง canva for presentation

admin tong
10 ตุลาคม 2566 12:05:09


เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง canva for presentation ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา DTI 1305 การพัฒนาโครงงานทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยโครงการดังกล่าวเป็นลักษณะโครงการบริการวิชาการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถในการใช้ canva เพื่อใช้ในการออกแบบ presentation และ Infographic และยังเป็นการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ซึ่งต้องเป็นภาระกิจของอาชีพครู เทคโนโลยี ฯ ในอนาคตอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.edu.ssru.ac.th/th/news/view/edu910664

www.edu.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th#คณะครุศาสตร์สวนสุนันทา#SSRU