หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการ สัมภาษณ์และถ่ายทำวีดีทัศน์ โครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) : หนังสือมีชีวิตเล่มที่ 11 ของสวนสุนันทา
ศูนย์วิทยบริการ สัมภาษณ์และถ่ายทำวีดีทัศน์ โครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) : หนังสือมีชีวิตเล่มที่ 11 ของสวนสุนันทา

SSRU ADMIN
11 สิงหาคม 2564 19:54:54

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และบุคลากร เข้าสัมภาษณ์และถ่ายทำวีดิทัศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม ในโครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) : หนังสือมีชีวิตเล่มที่ 11 ของสวนสุนันทา