หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564

admin tong
11 พฤศจิกายน 2564 15:58:30

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และคณะกรรมการประจำสำนักฯ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม (ผู้ทรงคุณวุฒิ) นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง (ผู้แทนผู้บริหารในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระ โชติธรรมาภรณ์ (ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ) นางสิริพร ป้อมจัตุรัส (เลขานุการ) โดยมีการแนะนําโครงสร้างหน่วยงาน ,การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ,การดําเนินงานของศูนย์วิทยบริการ  ,การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน วิชาการ วิจัย ให้เป็นระบบ Digital รวมไปถึงชี้แจงรายละเอียดในประเด็นต่างๆ โดยเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน google meet