หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

SSRU ADMIN
2021-06-14 14:26:25


วันที่ 13 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย มอบหมายให้ นางสิริพร ป้อมจัตุรัส รักษาการหัวหน้าสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำบุคลากรของสำนักฯ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจัดบริการให้แก่ บุคลากรทางการศึกษา อาสาสมัคร กลุ่มอาชีพเสี่ยง และประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม โดยเป็นความร่วมมือจาก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)  และ กรุงเทพมหานคร ณ บริเวณลานจอดรถ ชั้น 3C ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว